logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

październik 2013

 

BUDŻET 2014 NA TAK W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

 

Parlament Europejski przegłosował dzisiaj oficjalne stanowisko dotyczące budżetu Unii Europejskiej na rok 2014.

 

Większość posłów zdecydowała się powiedzieć "nie" cięciom budżetowym proponowanym przez Radę i przywrócić poziom finansowania z projektu budżetu przedstawionego przez Komisję Europejską. Co więcej, Europarlament zdecydował się wzmocnić linie budżetowe związane z rozwojem innowacyjności, wzrostem gospodarczym oraz z zatrudnieniem. Ponad 360 milionów euro zasili program rozwoju nauki Horyzont 2020, instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz program wymian międzynarodowych. Już dzisiaj odpowiedniki tych programów mają bardzo duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenie wydatków na nie będzie miało pozytywne przełożenie na gospodarkę całej Unii Europejskiej. Dzięki wykorzystaniu instrumentu elastyczności, 223 miliony euro maja zwiększyć zobowiązania na pomoc udzielaną w ramach polityki spójności. Środki na Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego zadaniem jest walka z ubóstwem w państwach członkowskich, zostały zwiększone do poziomu 500 milionów euro. Więcej środków finansowych zostało przyznane także na Partnerstwo Wschodnie oraz na program rozwoju demokracji "Europa Dla Obywateli". O 28 milionów euro więcej trafi na realizację programu "Owoce w szkole", którego beneficjentami są uczniowie we wszystkich państwach członkowskich UE. Przyjęcie stanowiska w sprawie budżetu przez Parlament Europejski nie kończy całej procedury, bowiem konieczne są jeszcze negocjacje z Radą. Mam nadzieję, że Rada podzieli opinię Parlamentu i uda się zabezpieczyć środki na wszystkie niezbędne zadania, które są przewidziane do realizacji w Europie.