logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

kwiecień 2014

 

ENERGIA JĄDROWA POD SPECJALNYM NADZOREM

 

Uchwalona nowelizacja Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego ma na celu kompleksową poprawę bezpieczeństwa przy eksploatacji tego rodzaju energii w takich obszarach jak zarządzanie, przejrzystość oraz gotowość i postępowanie na terenie obiektu.

 

W tym celu we wniosku wprowadzono wymóg rzeczywistej niezależności właściwych organów regulacyjnych
i ustanowiono kryteria w zakresie ich organizacji instytucjonalnej, zapotrzebowania na środki budżetowe, zasobów ludzkich, a także zadań regulacyjnych. W dokumencie przewidziano także priorytetową odpowiedzialność posiadaczy zezwoleń i podkreślono znaczenie kompleksowej oceny bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów dotyczących zabezpieczenia wielostopniowego. Wymóg zatrudniania zasobów ludzkich posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę fachową i umiejętności został poszerzony tak, aby obejmował także pracowników podwykonawców.


Wprowadzono również przepisy dotyczące celów w zakresie bezpieczeństwa obiektów jądrowych obejmujące cały cykl życia tych obiektów, a także wymogi dotyczące obiektów jądrowych, podkreślając znaczenie zewnętrznych naturalnych i powodowanych przez człowieka zagrożeń, jak i zabezpieczenia wielostopniowego. Ponadto ustanowiono w nim metodologię odnośnie do całego cyklu życia elektrowni jądrowej od lokalizacji, przez projektowanie, budowę, rozruch i eksploatację, aż do likwidacji.


Przyjęta regulacja wprowadza ponadto procedury okresowej oceny bezpieczeństwa i przeglądów zewnętrznych oraz szczegółowe wytyczne. Zgodnie z wnioskiem państwa członkowskie, co najmniej co dziesięć lat powinny organizować okresowe samooceny swoich ram krajowych i właściwych organów regulacyjnych. Następnie organizują międzynarodowy przegląd zewnętrzny właściwych części ram krajowych, natomiast wyniki tego przeglądu przekazywane są państwom członkowskim i Komisji Europejskiej.