logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

maj 2016

 

NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO

 

1

W dniu 20 maja br. Sejm RP znowelizował ustawę o prawie łowieckim. Wprowadza ona nowe zasady szacowania szkód łowieckich wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

 

Uchwalone przepisy przenoszą odpowiedzialność wypłaty odszkodowań z kół łowieckich na Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego wojewodę. W myśl ustawy oględzin i szacowania szkód dokonywać będą odpowiednie służby podległe wojewodzie, który również ustali wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. Przewidziano ponadto możliwość wniesienia przez stronę postępowania zastrzeżeń do protokołu z oględzin w zakresie wielkości szkody, do których można dołączyć opinię niezależnego rzeczoznawcy, zrzeszonego w miejscowej izbie rolniczej. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez wojewodę jest ostateczna. Właściciel gruntów rolnych gdzie zostały wyrządzone szkody, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego będąc niezadowolonym z tej decyzji, może ją zaskarżyć sądownie w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Posłowie zaproponowali także utworzenie Państwowego Funduszu Odszkodowawczego, którego zadaniem będzie finansowanie wypłat odszkodowań za szkody łowieckie i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem ustawy. Składka na Fundusz będzie obowiązkowo wnoszona przez dzierżawców obwodów lub zarządców kół łowieckich a o jej wysokości zadecyduje roczny plan odstrzału, gdzie dla każdego pozyskanego zwierzęcia określono indywidualne stawki pieniężne. Niezależnie od tego, za szkody wyrządzone podczas polowania odpowiadać ma zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, który musi również oszacować straty i wyliczyć wielkość odszkodowania w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.