logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

maj 2016

 

NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZYJĘTA W SEJMIE

 

1

20 maja br. Sejm RP uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Istotą zaproponowanych zmian jest pełne wdrożenie zapisów zawartych w Dyrektywie o efektywności energetycznej, nakładającej na wszystkie kraje członkowskie UE obowiązek osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii do końca 2020 roku.

 

Ustawodawca założył, że pełne wdrożenie zaproponowanych rozwiązań zwiększy efektywność energetyczną polskiej gospodarki, pozytywnie wpłynie na jej konkurencyjność i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych. Zaproponowane regulacje spowodują oszczędne i efektywne korzystanie z energii, a także ograniczą straty w jej dystrybucji oraz znacząco podniosą liczbę inwestycji energooszczędnych. W rozwiązaniach szczegółowych, ustawa nakłada na ministra właściwego ds. energii obowiązek opracowywania co 3 lata Krajowego Planu działań na rzecz efektywności energetycznej. Dokument ten ma zawierać opis programów poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, określić krajowy cel efektywności, informować o oszczędności energii w jej przesyle i zużyciu końcowym oraz wspierać strategie inwestycyjne w renowację budynków. Wielkie zmiany czeka również sektor publiczny. Nowe prawo nakłada na organy działające w obrębie władzy publicznej obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów i usług. Instytucje te będą też musiały kupować lub wynajmować budynki będące oszczędnymi pod względem energetycznym oraz wypełniać zalecenia dotyczące efektywności energetycznej w obiektach modernizowanych oraz przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa. W nowej ustawie zostanie zachowany system świadectw energetycznych tzw. białych certyfikatów, który jest mechanizmem stymulującym zachowania energooszczędne. Świadectwa tego typu można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej, które skutkują zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Tak skonstruowany system wymusza na przedsiębiorstwach sprzedających prąd, ciepło lub gaz, podjęcie działań inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną. Nowelizacja ustawy zakłada również stopniowe odchodzenie od uiszczania przez przedsiębiorstwa opłaty zastępczej, która zwalnia je z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Zapis ten oznacza, że dana firma w znacznie większym niż dotychczas zakresie, będzie musiała postawić na realizację przedsięwzięć prooszczędnościowych. Projektowane przepisy przewidują także rezygnację z obowiązku organizowania przetargu, na podstawie którego prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dokonywał wyboru przedsięwzięć proefektywnościowych, za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Ustawodawca nakłada też na przedsiębiorstwa z wyłączeniem małych i średnich firm, obowiązek wykonania raz na cztery lata audytu energetycznego, który ma przeprowadzać specjalistyczny podmiot. Kary za nie przestrzeganie przepisów ustawy będzie nakładał URE w drodze decyzji administracyjnej. Podczas głosowania przyjęto też poprawki dotyczące zmiany kryteriów określających tzw. energochłonnego odbiorcę końcowego, który będzie mógł skorzystać z alternatywnego mechanizmu poprawy efektywności energetycznej. Zamiast obowiązującego dotąd kryterium 15-proc. udziału kosztów energii elektrycznej w produkcji danego podmiotu, wprowadzono kryterium związane z wykonywaniem określonej działalności gospodarczej. Dzięki temu z alternatywnego mechanizmu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które zużywają co najmniej 100 GWh energii. Przyjęto również rozwiązanie umożliwiające składanie oświadczeń o przeprowadzeniu działań proefektywnościowych przez przedsiębiorstwa sprzedające zarówno prąd, ciepło oraz gaz.