logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

czerwiec 2016

 

REWOLUCJA W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (OZE)

 

1

Sejm RP na pierwszym czerwcowym posiedzeniu znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii .

 

W myśl nowych przepisów na największe wsparcie w systemie aukcji energii z OZE będą mogły głównie liczyć te technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Prawdziwą rewolucję stanowi odejście od taryf gwarantowanych, z których mieli korzystać najmniejsi producenci energii w mikroinstalacjach do 10 kW. Mechanizm ten zostanie zastąpiony poprzez wprowadzenie systemu opustów, gdzie za oddanie do sieci nadwyżek niewykorzystanej energii, prosumentom ma przysługiwać opust za energię pobraną od operatora. Posłowie wprowadzili również kilka nowych definicji, z których najważniejsza dotyczy prosumenta. Według ustawy prosument jest odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej i wytwarzającym energię wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na własne potrzeby. Prosumentami oprócz osób fizycznych będą mogły zostać także inne instytucje, takie jak jednostki samorządowe, szkoły czy parafie. Przyjęte przepisy wprowadzają również nową definicję biomasy lokalnej pozyskiwanej w promieniu 300 km od jednostki wytwórczej, a także przewidują możliwość budowy instalacji spalania wielopaliwowego. Ustawodawca definiuje instalację spalania wielopaliwowego jako jednostkę, w której wytwarza się energię elektryczną, ciepło lub chłód dzięki spalaniu biomasy lub paliwa gazowego z paliwami kopalnymi. Ważne jest, aby w takiej instalacji udział biomasy, biopłynów lub biogazu był większy, niż 15% w łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła. Posłowie zgodzili się, aby w dedykowanych do tego celu instalacjach mogło być również spalane drewno energetyczne, określone jako surowiec drzewny, który ze względu na swoje cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową. Twórcy ustawy wprowadzili nowe zasady przeprowadzania oddzielnych aukcji dla instalacji OZE w zależności od ich charakteru. Posłowie przyjęli zapisy mające sprzyjać rozwojowi energetyki rozproszonej poprzez tworzenie spółdzielni i klastrów energetycznych. Zmianą w uchwalonych przepisach jest obowiązek zakupu zielonej energii z biogazowni, co ma przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej jej właścicieli i szybszego rozwoju tego rodzaju źródeł energii odnawialnej. Twórcy nowego prawa zdecydowali także na wpisanie do ustawy o OZE opłaty przejściowej, której wartość została podniesiona dwukrotnie, do poziomu 8 PLN/msc. Opłata ta jest doliczana do rachunków za energię odbiorców końcowych co wynika z kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni, a faktycznie jest ukrytym wsparciem dla konwencjonalnej energetyki węglowej.