logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

maj 2017

 

ZMIANA USTAWY O ODPADACH

 

1

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt zmiany ustawy o odpadach, który ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. Nowa dyrektywa Unii Europejskiej wprowadza zapisy dotyczące zwiększenia recyklingu w każdym państwie członkowskim. Dlatego też, polski Parlament musiał przyjąć poprawki do obowiązującej ustawy. Dyrektywa unijna zobowiązuje państwa członkowskie do unowocześnienia ich strategii gospodarki odpadami, w tym m.in. 2020 r. kraje członkowskie muszą zacząć poddawać recyklingowi 50% swoich odpadów komunalnych.

 

Zmiany w szczególności dotyczyć będą sposobu segregacji odpadów. Obowiązująca od czterech lat ustawa o gospodarce odpadami pozwalała gminom na swobodny wybór sposobu segregacji śmieci. Przykładowo w Lublinie i Krakowie dzielono je np. na dwie frakcje, w Warszawie na trzy frakcje, w Katowicach na pięć. Przygotowany projekt ustawy ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących podziału odpadów oraz sposobu oznaczenia pojemników. Dodatkowo nakłada obowiązek selekcji bezpośrednio u źródła ich wytwarzani. Powstałe nieczystości będą klasyfikowane na cztery frakcje i trafiać mają do kontenerów oznaczonych konkretnymi kolorami: szkło - zielony, papier- niebieski, odpady ulegające biodegradacji - brązowy oraz metale i tworzywa sztuczne - żółty.

 

Zmianie ulegnie również definicja i klasyfikacja odpadów niebezpiecznych oraz przepisy dotyczące ich transportu. To działanie ułatwi pozbycie się odpadów zagrażających skażeniu środowiska. Ściślejszej kontroli podlegać będzie także dokumentacja ewidencji odpadów oraz sposób ich przekazywania na wysypiska śmieci. W projekcie zawarte są też zmiany odnoszące się do odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego.