logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

grudzień 2017

 

Zmiany dotyczące emisyjności kotłów na paliwo stałe

 

1

 

Za oknami czuć nadchodzącą zimę. Potrzebujemy znacznie więcej ciepła, aby ogrzewać mieszkania i domy. Jednakże niewielu z nas myśli o zanieczyszczeniu powietrza przez spalanie w piecach węgla. W okresie zimy nad Polska unosi się chmura zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania węgla kamiennego. W powietrzu, którym oddychamy unoszą się szkodliwe substancje takie jak: tlenki węgla, siarki i azotu oraz pyły PM 10, PM 2,5. Niebezpieczny dla zdrowia smog jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego, a także krwionośnego. W zeszłym roku, w Krakowie przez ponad 180 dni przekroczone były normy zanieczyszczeń PM10. Od wielu lat Polacy zaraz po Bułgarach oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej.

 

Dnia 25 listopada 2015 roku wydana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw. dyrektywa MCP – ang. Medium Combustion Plants). Dyrektywa obowiązuje od 18 grudnia 2015 roku, a regulacje z niej wynikające nakładają na państwa członkowskie obowiązek wdrążenia przepisów do dnia 19 grudnia 2017 roku. Dyrektywa MCP wprowadza dla średnich źródeł spalania paliw dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłów.

 

Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe dotyczące zmiany wartości granicznych emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery podczas spalania. Rozporządzenie nakazuje wstrzymanie produkcji kotłów o wysokiej emisji zanieczyszczeń na kotły piątej klasy o odpowiednich parametrach pracy, a także niskiej emisyjności.