logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

listopad 2020

 

Tarcza antykryzysowa 6.0

 

1

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 262) została uchwalona przez Sejm w dniu 19 listopada br. Zawiera ona szereg rozwiązań dotyczących pomocy finansowej dla przedsiębiorców, którzy zostali wyłączeni z działalności na podstawie decyzji mające na celu walkę epidemią COVID-19.

 

Pomoc finansowa z tzw. tarczy antykryzysowej 6.0 pomija wielu przedsiębiorców, których działalność została całkowicie unieruchomiona i pozbawiona jakichkolwiek przychodów. Branża gastronomiczna jest jedną z wielu gałęzi gospodarki, które poniosły największe straty w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Lokale gastronomiczne decyzją rządu mogą prowadzić jedynie działalność w zakresie sprzedaży żywności na wynos co w znacznym stopniu zmniejsza ich miesięczny dochód.

 

Jedną z najbardziej pominiętych gałęzi gastronomii jest catering. Branża zajmujący się przygotowaniem i dostarczeniem posiłków dla odbiorców zewnętrznych. Takie przedsiębiorstwa zaopatrują w posiłki szkoły, firmy, przyjęcia weselne, eventy firm. Dochód działalności zajmującej się catreingiem spadł do zera ze względu na wprowadzenie we wszystkich polskich szkołach nauczania zdalnego oraz zakazu organizacji przyjęć.

 

Ucierpiały również takie branże jak hotelarstwo, agencje turystyczne i przewoźnicy turystyczni, którym ze względu na panującą epidemię i wprowadzone restrykcje zakazano prowadzenia działalności zarobkowej. Znaczny spadek dochodów odnotowały również przedsiębiorcy, którzy zajmują się pozaszkolną formą edukacji w tym: szkoły językowe i artystyczne.

 

Opozycja w swoich poprawkach do przedmiotowej ustawy wprowadziła PKD wspomnianych powyżej działalności gospodarczych. Większością sejmową wszystkie zostały odrzucone.

 

Sytuacja finansowa wielu firm jest trudna, wsparcie ze strony Państwa jest ich jedyną nadzieją na przetrwanie kryzysu. Bez pomocy finansowej wielu przedsiębiorców zostanie zmuszonych do zamknięcia działalności gospodarczej i zwolnienia pracowników. Pomimo wiszącej groźby wzrostu bezrobocia ekipa rządząca odmawia pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy utracili możliwość uzyskania dochodów ze swojej działalności.

 

Ciągłe podkreślanie braku możliwości finansowych budżetu jest oszustwem w stosunku do przedsiębiorców. Rząd nie chce uczestniczyć w podziale środków unijnych z Funduszu Odbudowy przeznaczonych specjalnie na pomoc wszystkim podmiotom, które ucierpiały z powodu pandemii wywołanej SARS-CoV-2. Blokując wynegocjowany Budżet Europejski jak i możliwość skorzystania z Funduszu Odbudowy skazujecie Polaków na margines europejski i biedę.

 

Kolejny niezmiernie istotny zapis w przedmiotowej Ustawie dotyczy nadania nadzwyczajnych uprawnień Wojewodom w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych. Zamieszczony w akcie prawnym zapis uprawnia Wojewodę do wydania decyzji administracyjnej lub polecenie dotyczącego warunków magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, które będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu bez wymaganego uzasadnienia.

 

Na mocy opiniowanej Ustawy Wojewoda może wydać POLECENIE dotyczące magazynowania i transportu odpadami medycznych o właściwościach zakaźnych przez ich wytwórcę, czyli szpitale i oddziały covidowe. Jednostki opieki zdrowotnej nie posiadają miejsca do gromadzenia odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych.

 

Według obowiązującego prawa proces unieszkodliwiania odpadów pochodzenia medycznego o właściwościach zakaźnych odbywa się termiczne. Decyzję o utylizacji nieczystości można wydać jedynie tym jednostkom, które posiadają odpowiednie wyposażenie i zaplecze techniczne.

 

Jednostki opieki zdrowotnej przepełnione są chorymi na COVID-19 w tej sytuacji należy tym podmiotom ułatwiać pracę. Zastanawiające jest to w jaki sposób rząd chce przygotować podmioty, które nie posiadają decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami. Wciąż pojawiają się głosy o braku środków finansowych w budżecie na wsparcie przedsiębiorców. W takim razie z jakich środków zostaną pokryte koszty unieszkodliwiania i składowania odpadów medycznych w miejscu wskazanym przez Wojewodę? Pragnę podkreślić, że sporządzony projekt dotyczący gospodarki odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych jest głęboko nieprzemyślanym rozwiązaniem.