logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

październik 2013

 

WALKA O GAZ ŁUPKOWY

 

Jednym z najpoważniejszych błędów przyjętego sprawozdania Posła Zanoniego w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne na środowisko naturalne jest zapis mówiący o objęciu obowiązkiem sporządzenia takiej oceny już w fazie poszukiwawczej gazu łupkowego w momencie szczelinowania hydraulicznego.

 

Zapis ten jest szczególnie niekorzystny z punktu widzenia inwestora, bowiem znacznie wydłuża fazę poszukiwawczą złóż gazu łupkowego. Trudno pogodzić się z pomysłem objęcia fazy wydobywczej obowiązkową oceną oddziaływania na środowisko, niezależnie od ilości wydobywanej kopaliny. Nieuzasadnione jest też wyróżnianie gazu z pokładów węgla spośród innych paliw kopalnych i nakładanie na jego wydobywanie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko. Warto przypomnieć, że szczelinowanie jest od lat wykorzystywane przy wydobyciu gazu konwencjonalnego - metanu i jak do tej pory nie ma jednoznacznych badań mówiących o negatywnym wpływie tego procesu na środowisko.