logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

kwiecień 2016

 

PROJEKT USTAWY O GOSPODAROWANIU ODPADAMI W GMINACH

 

1

Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu i skierował do dalszych prac w podkomisji poselski projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Istotą projektowanych zmian jest zobowiązanie gmin do powierzenia zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w drodze zamówienia, bezpośrednio spółkom gminnym w procedurze bezprzetargowej, z całkowitym wyłączeniem mechanizmów konkurencyjnych.

 

Zapis taki całkowicie eliminuje z rynku odpadów firmy prywatne na rzecz spółek komunalnych. Jest też niezgodny z regulacjami prawa Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych oraz narusza konstytucyjną zasadę konkurencyjności oraz równości podmiotów publicznych i prywatnych w ramach społecznej gospodarki rynkowej. Projektowane rozwiązania prawne zezwalające gminom na korzystanie z trybu bezprzetargowego tzw. „in house”, będą wymuszać na samorządach wydawanie decyzji w trybie uznaniowości, bez poszanowania i jakiegokolwiek zabezpieczenia interesów przedsiębiorców funkcjonujących do tej pory na miejscowym rynku odpadów. Regulacja ta rodzi też uzasadnione obawy, co do niejasnych kryteriów przekazywania gospodarki odpadami gminnym spółkom komunalnym, gdyż ustawodawca nie precyzuje tego w żaden sposób i proces ten może się odbywać w oparciu o pozamerytoryczne względy, niemające nic wspólnego z interesem społecznym wspólnot lokalnych i zasadami ekonomii.