logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

styczeń 2022

 

Projekt zmiany ustawy - prawo wodne

 

1

 

Pod obrady Senatu Rzeczpospolitej Polskiej trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt ustawy dotyczy postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez uzyskaniem decyzji o lokalizacji budowy obiektu energetyki jądrowej, która ma zostać wydana na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

 

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząc budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących zostało wszczęte w 2015 r. na wniosek inwestora. W związku z tym, że przedsięwzięcie związane z budową obiektu energetyki jądrowej zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagana jest weryfikacja raportu oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Inwestor wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania dotyczące określenia zakresu raportu. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określił zakres raportu jednocześnie zawieszając postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na przestrzeni lat przepisy, na podstawie których wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach uległy wielokrotnym zmianom. Przepisy przejściowe nie uwzględniły specyfiki zawieszonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej. W celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej organ właściwy zobligowany do przedłożenia w/w dokumentacji byłby zmuszony do zastosowania przepisów w wersji nieaktualnej i niespójnej z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Odwieszenie spraw, które zostały zatrzymane w 2016 roku i dostosowanie do nowych przepisów prawnych wprowadzonych w 2020 roku, w tym trybie jest niezgodne z procedurami przyjętymi w procesie legislacji.

 

Stosowanie wstecznych przepisów budzi wątpliwości z punktu widzenia spójności, stabilności oraz funkcjonalności systemu prawa. Tworzenie przepisów, które mają mieć moc wsteczną jest niezgodne z prawami legislacyjnymi oraz narusza zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.